Startuj z wyszukiwarką AGGnet | Poniedziałek Lipiec 22/2024   |   Imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyca |
 

W sprawach dostępu do Internetu w Lidzbarku i okolicach, instalacji, awarii, proszę się kontaktować od poniedziałku do piątku 9:00 - 17:00
pod nr tel. 23 696 13 95, w innych godzinach proszę o kontakt wyłącznie e-mail bok@agg.net.pl

 
Internet Dom i Mała Firma
Internet dla Firm
Internet Mobilny LTE
Hosting
Mapa zasięgu
Kontakt

 
Konfiguracja PPPoE
Panel Klienta
Wyszukiwarka
Zgłoś usterkę
Speed Test
Regulamin
RODO


statystyka

  Untitled Document
Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA
USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU
W RAMACH MIEJSKIEJ SIECI KOMPUTEROWEJ

Użyte w dalszej części Regulaminu terminy oznaczają:
Abonament - uprawnienie do korzystania z usługi dostępu do globalnej sieci komputerowej INTERNET i/lub innych usług świadczonych przez Operatora.
Abonent - Osoba, która zawarła Umowę z Operatorem w formie pisemnej i korzysta z Abonamentu.
Administrator- Osoba zarządzająca na zlecenie Operatora lokalną siecią komputerową. W szczególności, Administratorem może być Operator.
Cennik - zestawienie cen za Usługi świadczone przez Operatora.
Operator - firma AGGnet z siedzibą w Lidzbarku
Opłata Abonamentowa - opłata ponoszona przez Abonenta z tytułu usług świadczonych przez Operatora w zakresie i wysokości określonej w Cenniku.
Osoba - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, utworzona zgodnie z przepisami prawa.
Umowa- umowa o świadczenie usług zawarta w formie pisemnej, na podstawie której Operator świadczy na rzecz Abonenta usługi, w tym usługę Abonamentu i inne usługi.

1.Postanowienia ogólne.

1.1. Operator, wykorzystując własny system komputerowy świadczy usługi Abonentowi w zamian za wnoszone przez niego opłaty, pod warunkiem przestrzegania przez strony postanowień niniejszego Regulaminu oraz zawartej Umowy, szczegółowych warunków korzystania z poszczególnych usług (o ile zostaną one ustanowione przez Operatora i przyjęte przez Abonenta) oraz ogólnych zasad korzystania z sieci Internet.
1.2. Regulamin świadczenia usług stanowiący razem z Cennikiem integralną cześć Umowy określa w szczególności zakres i warunki wykonywania usług przez Operatora, prawa i obowiązki Abonenta, i Operatora, zasady wzajemnych rozliczeń finansowych, warunki rozwiązania Umowy .
1.3. W zakresie usług związanych z dostępem do sieci Internet Operator działa na podstawie zaświadczenia Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji nr OOL-WKT-6400-18/07(2)

2. Prawa i obowiązki stron.

2.1. Abonent zobowiązany jest do chronienia haseł zabezpieczających, związanych ze świadczonymi przez Operatora usługami. Za skutki wynikające z używania konta i innych uprawnień Abonenta, powstałych w związku ze znajomością hasła zabezpieczającego przez osoby trzecie, wyłączną odpowiedzialność ponosi Abonent
2.2. Abonent ponosi pełną odpowiedzialność za niezgodne z prawem wykorzystywanie usług świadczonych przez Operatora, w tym za szkody wyrządzone osobom trzecim.
2.3. Abonent zobowiązuje się, że nie będzie:
a) podejmować działań mających na celu odczytanie haseł zabezpieczających posiadaczy kont w systemie Operatora lub w jakimkolwiek innym systemie komputerowym,
b) podejmować prób korzystania z zasobów , do których dostęp jest związany z koniecznością posiadania odpowiedniego zezwolenia, a tych zezwoleń Abonent nie posiada,
c) wykorzystywać usług świadczonych przez Operatora w celu prowadzenia działalności niezgodnej z prawem lub w sposób mogący stanowić naruszenie prawa,
d) używać zasobów systemowych Operatora w sposób utrudniający korzystanie z nich innym Abonentom,
e) prowadzić podsłuchu transmisji w sieci komputerowej Operatora,
f) dokonywać prób sabotażu systemów komputerowych Operatora oraz osób trzecich,
g) dokonywać prób świadomego przeciążania systemu komputerowego Operatora oraz osób trzecich,
h) wykorzystywać udostępnionego łącza w celach komercyjnych,
2.4. Zabrania się Abonentowi udostępniania sygnału sieciowego osobom trzecim, a w szczególności dokonywania indywidualnych (samodzielnych) zmian w okablowaniu Operatora. Abonentowi nie wolno również udostępniać innym użytkownikom sieci usług udostępnionych Abonentowi przez Operatora (np. serwisów proxy, ftp, itp.)
2.5. Abonentowi przysługuje prawo do nielimitowanego korzystania z abonamentu oraz do korzystania z jednego urządzenia odbierającego.
2.6. Operator przydziela Abonentowi jeden wewnętrzny adres IP oraz ustala tz . Mac Adres karty sieciowej dostarczonej przez Operatora , zobowiązując zarazem Abonenta do używania karty sieciowej o określonych parametrach dostarczonej jedynie przez Operatora. Samowolna zmiana adresu IP jest zabroniona.
2.7. Poufność oraz ochrona danych
a) Operator traktuje jako poufne informacje oraz dane przesyłane z wykorzystaniem systemu, będące własnością Abonenta, w szczególności przekazywane pocztą elektroniczną.
b) Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy informacje uznane za poufne w rozumieniu niniejszego regulaminu lub ogólnie przyjęte za poufne (w rozumieniu stosownych ustaw, rozporządzeń lub postanowień), uzyskane podczas świadczenia lub korzystania z usług.
c) Przekazywane Abonentowi hasła dostępowego są traktowane jako poufne. Abonent zobowiązuje się do zabezpieczenia tych haseł przed dostępem osób nieupoważnionych.
d) Strony zobowiązują się do nie ujawniania osobom trzecim danych technicznych i technologicznych związanych ze świadczonymi przez Operatora usługami.
2.8. W przypadku udostępnienia Abonentowi urządzeń będących własnością Operatora, Abonent zobowiązuje się do:
a) używania tych urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i zasadami prawidłowej eksploatacji oraz do zabezpieczenia przed zniszczeniem, utratą lub kradzieżą;
b) niedokonywania samodzielnych napraw i modernizacji udostępnionych mu urządzeń bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora
c) niedokonywania zmiany miejsca zainstalowania urządzeń bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora;
d) nie oddawania w najem, w dzierżawę i do bezpłatnego użytkowania udostępnionych urządzeń bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora
e) udostępniania wymienionych urządzeń na życzenie Operatora w celu umożliwienia konserwacji, wprowadzania zmian konfiguracyjnych, usunięcia uszkodzeń, itp.;
f) zwrotu urządzeń w stanie nie pogorszonym ponad zużycie wynikające z ich normalnej eksploatacji po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, w terminie nie później niż 3 dni od daty wygaśnięcia lub rozwiązania umowy;
g) w przypadku nie dokonania przez Abonenta zwrotu udostępnionych mu urządzeń lub dokonania ich zwrotu w stanie gorszym niż wynikałoby to z normalnego zużycia przy prawidłowej eksploatacji, Abonent jest zobowiązany zwrócić Operatorowi kwotę odpowiadającą kosztowi zakupu nowych urządzeń o takiej samej funkcjonalności. Wysokość tej kwoty zostanie określona przez Operatora w stosownym wezwaniu do zapłaty.
2.9. W przypadku stwierdzenia, że uszkodzenie powstało na skutek:
a) samowolnej naprawy dokonanej przez Abonenta,
b) świadomego zniszczenia urządzeń,
c) nieprawidłowego użytkowania urządzeń,
d) nie powiadomienia Operatora o nieprawidłowościach w działaniu, usterkach lub uszkodzeniach urządzeń w terminie 3 dni od dnia wystąpienia nieprawidłowości Abonent jest zobowiązany pokryć koszty naprawy lub wymiany udostępnionych mu przez Operatora urządzeń.
2.10. Operator zawiadamia Abonentów poprzez publikację informacji na stronie http://www.agg.net.pl z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem o planowanych przerwach w działaniu urządzeń, dłuższych niż 3 godz., mających bezpośredni wpływ na dostęp
Abonenta do systemu.
2.11 Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń możliwości korzystania z systemu, wynikających z ochrony jego poprawnej pracy lub z przyczyn technicznych.

3. Rozliczenia

3.1. Abonent zobowiązany jest do terminowego regulowania opłat za usługi świadczone na jego rzecz przez Operatora zgodnie z zapisami określonymi w Cenniku.
3.2. Operator pobiera opłaty:
- jednorazowe w zakresie i wysokości określonej w Cenniku obowiązującym w dniu wykonania Usługi,
- pozostałe w zakresie i wysokości określonej w Cenniku obowiązującym w dniu wykonania Usługi.
3.3. Opłatę Abonamentową Abonent reguluje w cyklach miesięcznych, do 15-go dnia miesiąca kalendarzowego. Opłata dotyczy miesiąca, w którym dokonywana jest wpłata.
3.4. Operatorowi przysługuje prawo do podwyższenia opłat, w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług, ogłaszany przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim, oraz w przypadku wzrostu kosztów własnych tj. opłat za dzierżawione łącza, opłat za najem pomieszczeń bezpośrednio związanych z funkcjonowaniem sieci komputerowej. Zmiany te będą ogłaszane w Cenniku. O zmianie Cennika Operator poinformuje Abonenta co najmniej na 30 dni przed terminem rozpoczęcia jego obowiązywania. Cennik udostępniony będzie na stronie domowej lokalnej sieci komputerowej a powiadomienie o zmianie zostanie wysłane pocztą elektroniczną na konto Abonenta, bez konieczności zawierania w tym względzie pisemnego Aneksu. W przypadku gdy Abonent nie zaakceptuje nowych cen ogłoszonych w cenniku ma prawo rozwiązać umowę, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca, o ile w terminie 14 dni od dnia opublikowania nowego cennika złoży, pod rygorem nieważności, pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy w biurze Operatora lub u Administratora. Umowa ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem wypowiedzenia.
3.5. Za opóźnienia w regulowaniu należności przez Abonenta Operator może dochodzić ustawowych odsetek lub opłat określonych w Cenniku.
3.6. Opóźnienie zapłaty należności przekraczające 30 dni kalendarzowych powoduje zawieszenie świadczenia usług na rzecz Abonenta przez Operatora. Przywrócenie praw Abonenta będzie wymagało pokrycia przez Abonenta kosztów ponownego przyłączenia, zgodnie z obowiązującymi stawkami określonymi w Cenniku.
3.7. Rachunki za świadczone usługi wystawiane będą zgodnie z przepisami prawa w systemie miesięcznym, kwartalnym lub półrocznym.
3.8. Jakiekolwiek przerwy lub usterki w uzyskiwaniu połączenia sieciowego, niezawinione przez Operatora nie zwalniają Abonenta od terminowego uiszczania stosownych opłat.
3.9. Na wniosek Abonenta, przez okres maksymalnie 2 miesięcy, umowa może ulec zawieszeniu. W takim przypadku Abonent ma obowiązek zawiadomić na piśmie Operatora z co najmniej 1-miesięcznym wyprzedzeniem o zawieszeniu usługi, ze skutkiem na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastapiło powiadomienie oraz z góry określając datę Ponownej Aktywacji.
Koszt utrzymanie linii - 20% abonamentu

4. Rozwiązanie umowy

4.1. Nieprzysługuje możliwość wypowiedzenia umowy podpisanej na czas określony. W przypadku kiedy Abonent zerwie umowę wcześniej niż zostało to wskazane w umowie, Usługodawca może nałożyć na Abonenta karę w wysokości 50 % abonamentu pozostałego do końca wskazanego w umowie terminu.
4.2.W przypadku umowy na czas nieokreślony każdej ze Stron przysługuje prawo pisemnego wypowiedzenia umowy z zachowaniem 1-miesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.
4.3. Niezależnie od pkt. 4.1. i 4.2. Operator może rozwiązać Umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym w razie cofnięcia lub ograniczenia Operatorowi zezwoleń na świadczenie usług w zakresie Internetu lub naruszenia przez Abonenta Umowy w szczególności w zakresie obowiązku ponoszenia przez Abonenta opłat.
4.4. W każdym przypadku rozwiązanie Umowy ze strony Abonenta powinno być poprzedzone całkowitym uregulowaniem wszystkich należności wobec Operatora.
4.5. Wypowiedzenie Umowy jest skuteczne pod warunkiem zachowania formy pisemnej i przesłania go drugiej stronie listem poleconym lub doręczenia osobiście.
4.6. Wypowiedzenie Umowy oraz oświadczenie Operatora o rozwiązaniu Umowy ze skutkiem natychmiastowym będą dokonywane na adres wskazany w Umowie.
4.7. Operator ma prawo rozwiązać Umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Abonent wykorzystuje usługi świadczone przez Operatora do celów niezgodnych z prawem lub działanie Abonenta narusza postanowienia umowy i regulaminu.
4.8. W przypadku rozwiązania Umowy Abonentowi przysługuje zwrot 100% nadpłaconych kwot abonamentu, o ile taka nadpłata istnieje.

 

5. Zobowiązania Operatora.

5.1. Operator podejmie wszelkie dopuszczalne działania, aby udostępniane przez jego system informacje były w jak najlepszym stanie. Operator nie gwarantuje, że każdy rodzaj danych będzie spełniał wszelkie wymagania jakościowe, a informacje dostępne za pomocą połączeń międzysieciowych będą w pełni odpowiadały wymaganiom dotyczącym ich wiarygodności, dokładności i zupełności.
5.2. W przypadku zawinionej przez Operatora awarii systemu Operatora, Abonentowi przysługuje bonifikata w Opłacie Abonamentowej za następny okres, w wysokości 1/30 Opłaty Abonamentowej za każdy dzień przerwy w korzystaniu z Abonamentu. Za dzień przerwy uważa się dzień, w którym awaria trwała co najmniej 12 godzin.
5.3. Operator zobowiązuje się do usuwania awarii w terminie 48 godzin roboczych, licząc od dnia i godziny powiadomienia o awarii, o ile Abonent nie umówi się na inny termin, przy czym za godziny robocze przyjmuje się godziny od 10.00 do 18.00 w dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

6.Ograniczenia odpowiedzialności.

6.1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystywanie usług świadczonych przez Operatora, w tym za szkody wyrządzone osobom trzecim.
6.2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie systemu spowodowane przyczynami od niego niezależnymi, działaniem siły wyższej.
6.3. Operator i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za szkody pośrednie i bezpośrednie spowodowane wystąpieniem siły wyższej oraz przyczyn niezależnych od Operatora (np. zakłóceń sygnału internetowego, przerwy w dostawie prądu oraz z tytułu konserwacji urządzeń wzmacniających).
6.4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zabezpieczenie danych Aboneta zawartych w jego komputerze, w tym za zabezpieczenia tych danych przed ingerencją osób trzecich.

7. Postępowanie reklamacyjne.

7.1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przez Operatora lub Administratora Abonent ma prawo złożyć reklamację Operatorowi. Reklamacja powinna zostać złożona na piśmie w biurze Operatora lub u Administratora.
7.2. Zgłoszenie reklamacji nie powoduje zawieszenia obowiązku zapłaty za usługi określ one w Umowie. W przypadku uznania reklamacji Operator zwróci nienależnie pobrane opłaty.
7.3. Operator zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 1-go miesiąca od dnia jej wniesienia. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego potwierdzającego dzień nadania listu poleconego albo dzień jej zgłoszenia w biurze Operatora lub u Administratora.
7.4 Operator udziela odpowiedzi na reklamację złożoną przez Abonenta w formie pisemnej. Jeżeli Operator nie uznał reklamacji, powinien w odpowiedzi wskazać uzasadnienie faktyczne i prawne swojej decyzji.
7.5 Reklamacje można wnosić w terminie 1 miesiąca licząc od dnia zaistnienia przyczyny reklamacji.

8.Postanowienia końcowe.

8.1. Operator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
8.2. Operator poinformuje Abonentów o wszelkich zmianach Regulaminu. Informacja zostanie podana do publicznej wiadomości przynajmniej 14 dni przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu.
8.3. Treść regulaminu podawana jest do publicznej wiadomości w następujący sposób:
a) publikacja na stronach WWW Operatora: http://www.agg.net.pl
b) wysłanie pocztą elektroniczną na konta Abonentów informacji o zmianie Regulaminu.
8.4. W przypadku zmian w Regulaminie Abonent ma prawo w terminie 14 dni od dnia opublikowania rozwiązać umowę, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. W przypadku, gdy Abonent nie rozwiąże umowy w wyżej przewidziany sposób, uważa się, że wyraził zgodę na nowe warunki Regulaminu.
8.5. Jeżeli Umowa została zawarta na czas oznaczony i gdy na 1 miesiąc przed upływem okresu, na który została zawarta Umowa, Abonent nie zawiadomi Operatora, że nie zamierza w dalszym ciągu korzystać z usług Operatora, wówczas Umowę uważa się za przedłużoną na czas nieokreślony .
8.6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.